Pasibaigę nuo 2005m.

2019 m. pasibaigę projektai:

 • 2017 m. balandžio 1 d. – 2019 m. kovo 31 d. įgyvendintas projektas “Užimtumas ir verslumas be sienų (BEE)”, Nr. LLI-138 (Finansuojamas pagal Interreg V-A Latvija-Lietuva programą 2014-2020).

Projektas skirtas vietos amatininkų, užsiimančių tekstilės, stiklo, medžio, keramikos ir popieriaus dirbinių gamybos amatais, verslumo skatinimui Latvijos – Lietuvos pasienio regione. Projekte dalyvauja Dobelės savivaldybė ir Žiemgalos regionas Latvijoje bei Anykščių rajono savivaldybė ir Panevėžio apskritis Lietuvoje. Projektu siekiama įveikti du didžiausius iššūkius, su kuriais dažniausiai susiduria amatininkai: konkurencingo produkto plėtojimas ir naujų rinkų produkcijai paieška.

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti galimybes vietos amatininkams susikurti darbo vietą, plečiant ir tobulinant verslo aplinką Lietuvos ir Latvijos pasienio regione bei remiant ir skatinant amatininkus kurti naujas verslo idėjas, įgyvendinti kūrybines iniciatyvas versle. Projektu metu bus išvystytas verslo paramos modelis, organizuojant specialiai amatininkams pritaikytus teorinius mokymus bei praktinius užsiėmimus. Tikimasi, kad projekto metu organizuojamos veiklos skatins potencialių verslininkų – amatininkų kūrybiškumą, naujų produktų sukūrimą ar jau sukurtų gaminių pagerinimą naudojantis „Galvoju – d a r a u “ m e t o d u .
Numatoma, kad 50 iš 80 projekto veiklose dalyvausiančių amatininkų išvystys naujas verslo idėjas ir produktus bei sukurs bendrus verslus vykdančius veiklą Latvijoje ir Lietuvoje. Informacija apie projektą anglų kalba.

Projekto metu sukurta amatininkų platforma: www.latlitartisans.eu.

Projekto biudžetas – 336 648,66 Eur. ERPF finansavimas sudaro – 286 151,36 Eur.

Projekto partneriai:

 • VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras” (Lietuva);
 • VšĮ “Anykščių menų inkubatorius – menų studija” (Lietuva);
 • Dobelės suaugusiųjų švietimo ir verslo paramos centras (Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Latvija).

 

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga. 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.  Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais: Projekto vadovė Akvilė Žiaunienė (akvile@pvkc.lt, +370 698 76696). Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.europa.eu; #LATLIT

 

 

 • 2017 m. balandžio 1 d. – 2019 m. kovo 31 d. įgyvendintas projektas “Verslo paramos kūrimas ir prieinamumo gerinimas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje/ Parama verslui”, Nr. LLI-131 (Finansuojamas pagal Interreg V-A Latvija-Lietuva programą 2014-2020).

Projektas sukuria partnerystę tarp Latvijos ir Lietuvos.

Projekto idėja – verslumo skatinimas, paslaugų verslui plėtros didinimas ir verslo paramos organizacijų bendradarbiavimo plėtra, didinant verslo gyvybingumą. Šiuo projektu bus siekiama įsteigi 2 verslo paramos centrus, tobulinti veikiančių verslo centrų materialinę bazę ir žmogiškuosius išteklius, stiprinti verslo paramos institucijų bendradarbiavimą Latvijoje ir Lietuvoje, įkurti mentorystės tinklą, skirtą verslo gyvybingumo ir vystymo plėtrai Latvijoje bei Lietuvoje. Bus teikiamos mokymo ir konsultacijų paslaugos verslininkams, siekiantiems pradėti verslą bei plėtoti eksportą. Projektas bus įgyvendintas bendradarbiaujant įvairioms verslo organizacijoms Latvijoje ir Lietuvoje siekiant įvairiapusio požiūrio į verslo skatinimo sprendimus ir paslaugas kaimyninėse šalyse.

Projekto metu sukurta e-mokymosi platforma: www.learnbusiness.eu

Projekto biudžetas – 729 604,12 Eur. ERPF finansavimas sudaro – 620 163,47 Eur.

Projekto partneriai:

 • VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras” (Lietuva);
 • Žiemgalos planavimo regionas (Zemgales planosanas regions, Latvija);
 • Kuržemės planavimo regionas (Kurzemes planosanas regions, Latvija);
 • Latvijos kaimo konsultavimo ir mokymo centras (SIA Latvijas Lauku konsultaciju un izgltibas centrs (Latvija);
 • Aizkriauklės rajono savivaldybė (Aizkraukles novada pasvaldiba, Latvija);
 • Šiaulių verslo inkubatorius (Lietuva);
 • Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka (Lietuva).

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga. 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti. Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais: Projekto vadovė Vaida Nakrošienė (vaida@pvkc.lt, +370 618 14252). Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.europa.eu; #LATLIT

 

2018 m. pasibaigę projektai:

 • 2016 m. birželio mėn. – 2018 m. gegužės mėn. įgyvendintas projektas “SAFE (Seeking actively for employment)”, Nr. NPAD-2016/10090 (Finansuojamas pagal Šiaurės – Baltijos šalių bendradarbiavimo programą „Nordplus Adult“).

rodyklė

Projektas skirtas 50 + amžiaus žmonių konkurencingumo darbo rinkoje didinimui. Jo metu, bendradarbiaujant partneriams iš Lietuvos, Latvijos, Estijos Danijos ir Suomijos organizacijų bus keičiamasi sėkminga suaugusiųjų mokymo, padedančio ilgiau išlikti darbo rinkoje, patirtimi.

Projekto tikslai :

 • paskatinti 50 + metų žmones susikurti sau darbo vietą imantis smulkaus verslo;
 • pasidalinti ir pritaikyti sėkmingą Šiaurės – Baltijos Šalių suaugusiųjų mokymo patirtį 50+ amžiaus žmonių mokymuose;
 • skleisti ES aktyvaus senėjimo politikos idėjas, skatinančias aktyvų vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimą socialiniame gyvenime.

Projekto veiklos:

 • Tyrimas, padėsiantis atskleisti barjerus 50+ amžiaus žmonių verslo steigimui, įsidarbinimo ir verslo pradžios galimybes kiekvienoje projekto partnerio šalyje.
 • Projekto partnerių praktiniai seminarai, skirti pasidalinti sėkminga suaugusiųjų mokymo patirtimi.
 • Mokymo programos, paremtos tyrimo rezultatais ir sėkminga projekto partnerių suaugusiųjų mokymo patirtimi, sukūrimas.
 • Mokymų, skirtų 50 + amžiaus žmonių, pasitikėjimo savimi, verslumo ir IT žinių įgijimui, organizavimas, konsultacijų norintiems pradėti verslą, teikimas.
 • Sėkmingų 50+ amžiaus žmonių mokymosi, įsidarbinimo ir verslo sukūrimo istorijų viešinimas.

Projekto biudžetas – 51 775 Eur.

Projekto partneriai:

 • VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras“ (Lietuva);
 • Kuressaare Gümnaasium’s (Estija);
 • AOF-East (Danija);
 • Anmiro Oy (Suomija);
 • LatConsul Ltd. (Latvija).

Projekto internetinė svetainė: http://www.safe-project.net/

Projekto Facebook paskyra: https://www.facebook.com/seekingactivelyforemployment/

2016 m. pasibaigę projektai:

 • 2014 m. – 2016 m. įgyvendintas projektas “DECO – key competences for career designing in cooperation with labour market” (Finansavo Europos komisija”). Informacija apie projektą čia.

deco er

 

 

2015 m. pasibaigę projektai:

 • 2013 m. – 2015 m. įgyvendintas projektas “Galimybės verslui kurtis ir plėstis” viešųjų paslaugų verslui: konsultacijų teikimo paslaugų viešojo pirkimo sutartis (Finansavo VšĮ “Versli Lietuva”).

Versli-Lietuva

 

 • 2013 m. rugpjūčio 1 d. – 2015 m. rugsėjo 30 d. įgyvendintas projektas “Women fit 4 business” (Finansavo Švietimo mainų paramos fondas).EU

 

2014 m. pasibaigę projektai:

 • “Verslas – mano karjeros galimybė” (Finansavo Švietimo mainų paramos fondo administruojamų Euroguidance ir Europass projektų lėšomis)

ersmpf-logosmpf2smpf3

 

 

2013 m. pasibaigę projektai:

 • “Verslus jaunimas – dieninė verslumo stovykla Panevėžio rajono jaunimui” (EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto)

Paveikslėlis1Paveikslėlis3Paveikslėlis2Paveikslėlis4

2012 m. pasibaigę projektai:

 • “Panevėžio krašto neįgaliųjų integracijos į darbo rinką galimybių didinimas” (Finansavo Europos socialinis fondas)

logo2logo1

 

 • “Profesinio mokymo tobulinimas, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius/ VocEdu” (Finansavo 2007-2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą) Informacija apie projektą čia.
  logo voc edu

 

 

Projekto veiklas viešinantys straipsniai pateikiami čia:

Apie projektą

Straipsnis dėl atliekamo tyrimo 2013

Straipsnis spaudai Panevėžio mieste 2013 02

Diskusija 2013 05 29

PROFESINIO INFORMAVIMO RENGINIAI 2013 10

Seminarai How to foster trainee 2013 11

3 projekto susitikimas

Pažintinis vizitas 2014 06 02-03

Paskutinis vizitas Kuldigoje 2014 06 30-07 01

Straipsnis spaudai – 2014 07

 

 •  “Verslo ABC” (Finansavo LR Ūkio ministerija)

2011 m. pasibaigę projektai:

 • “Tradiciniai amatininkai Panevėžio rajone. Verslumo galimybių tyrimas” (Finansavo Panevėžio rajono vietos veiklos grupė)
 • “Nuo verslo pradžios iki eksporto plėtros” (Finansavo Viešoji įstaiga “Versli Lietuva”)

2010 m. pasibaigę projektai:

 • “Pradėk verslą Panevėžio mieste” (Finansavo LR Ūkio ministerija)
 • “Pradėk verslą Panevėžio mieste – 2” (Finansavo LR Ūkio ministerija)
 • “Verslumo skatinimas” (Finansavo Lietuvos centrinė kredito unija (Europos socialinis fondas))

2009 m. pasibaigę projektai:

 • “Viešosios paslaugos verslui” (Finansavo LR Ūkio ministerija)
 • “Atvykstamojo turizmo skatinimas” (Finansavo Panevėžio verslo konsultacinis centras)
 • “Socialinių darbuotojų mokymai” (Finansavo EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schema)

2008 m. pasibaigę projektai:

 • “Inovatyvių apskaitos ir valdymo metodų taikymas SVV įmonėse” (Finansavo Panevėžio miesto savivaldybė)
 • “Verslo inkubatorius be sienų” (Finansavo Panevėžio miesto savivaldybė)
 • “Viešųjų paslaugų verslui teikimas Panevėžio mieste ir rajone” (Finansavo LR Ūkio ministerija)
 • “Neįgaliųjų verslo įgūdžių lavinimas” (Finansavo LR Ūkio ministerija)
 • “Netradicinių žemės ūkio veiklų ir verslo vystymas Panevėžio rajone” (Finansavo Panevėžio rajono savivaldybė)
 • “EU WOMEN” (Finansavo Švietimo mainų paramos fondas)

2007 m. pasibaigę projektai:

 • “Verslo kompetencijos paslaugų teikimas Panevėžio mieste ir rajone” (Finansavo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija)
 • “Panevėžio SVV įmonių plėtra: problemos, įmonių poreikiai, plėtros galimybės” ( Finansavo Panevėžio m. savivaldybės SVV skatinimo fondas)
 • “Moterų verslumo skatinimas suaugusiųjų mokymuose” (Finansavo Švietimo mainų paramos fondas)
 • “Inkubatorius be sienų – 5”

2006 m. pasibaigę projektai:

 • “Moterų verslumo skatinimas suaugusiųjų mokymuose” (Finansavo Švietimo mainų paramos fondas)
 • “Inovatyvumo Panevėžio miesto SVV įmonėse skatinimas” (Finansavo Panevėžio m. savivaldybės SVV skatinimo fondas)
 • “Paslaugų pasiūlos ir paklausos tyrimas Panevėžio rajone” (Finansavo Panevėžio r. savivaldybės SVV rėmimo fondas)
 • “VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras” paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas” (Finansavo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija)
 • “Verslumo ir integracijos į darbo rinką skatinimas Panevėžio regione” (Finansavo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija)
 • “Inkubatorius be sienų – 5”

2005 m. pasibaigę projektai:

 • “Skaitmeninio raštingumo ugdymas kaimiškose vietovėse” (Finansavo ES Socrates programos koordinavimo paramos fondas)
 • “Paslaugų Panevėžio miesto svečiams poreikio ir kokybės tyrimas” (Finansavimas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija)
 • “Finansinės informacijos panaudojimas efektyviam įmonės valdymui” (Finansavo Panevėžio m. savivaldybės SVV skatinimo fondas)
 • “Verslumo Panevėžio rajone skatinimas plėtojant kaimo sodybų verslą” (Finansavo Panevėžio r. savivaldybės SVV rėmimo fondas)
 • “Inkubatorius be sienų – 4”
pornotettone pornpapa