LATLIT projektai

PVKC įgyvendinami/ įgyvendinti projektai, finansuojami pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą:

„Amatas kaip vaistas nuo atskirties“ (Med-Craft)

2020 m. birželio 1 d. – 2022 m. gegužės 31 d. įgyvendinamas projektas „Amatas kaip vaistas nuo atskirties” (Med-Craft), Nr. LLI-532 (Finansuojamas pagal 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą.

Projekto tikslas – pasiūlyti nedirbančiam jaunimui, jauniems tėvams, vyresnio ir priešpensinio amžiaus piliečiams žinias ir savarankiško darbo galimybes amatų srityje, motyvuoti dalyvauti švietimo ir socialiniuose bei ekonominiuose procesuose, siekiant išnaudoti turimą potencialą ir pakeisti gyvenimą, taip pat tapti pavyzdžiu kitiems savo bendruomenės nariams.

Projektas skirtas nedirbantiems asmenims, gyvenantiems nutolusiose kaimiškose bendruomenėse Utenos ir Panevėžio apskrityse Lietuvoje bei Duobelės apskrityje Latvijoje.

Projekto metu bus sukurta mokymo sistema pritaikyta atskirtį patiriančioms bendruomenėms ir apmokyta 40 vietinių amatininkų – mentorių, kurie vėliau mokys 180 tikslinės grupės atstovų tam tikruose meistrystės sektoriuose – tekstilės, mezgimo, keramikos, medienos apdirbimo, popieriaus ir pakavimo. Projekte taip pat bus organizuojamos teorinių mokymų ir praktinių kūrybinių dirbtuvių serijos nutolusių bendruomenių atstovams, bei teikiama ugdomojo vadovavimo ir mentorystės pagalba.

Projektą per dvejus metus įgyvendins 3 partneriai – menų inkubatorius Anykščiuose ir suaugusiųjų mokymo centrai Panevėžyje ir Duobelėje – apjungdami ir keisdamiesi savo specifine patirtimi įtraukiant įvairias tikslines grupes į darbo rinką.

Projekto biudžetas -217 126,00 EUR, ERDF finansavimas – 184 557,10 EUR

Projekto partneriai

 • VšĮ Anykščių menų inkubatorius  – menų studija – vedantysis partneris (Lietuva);
 • VšĮ Panevėžio verslo konsultacinis centras (Lietuva);
 • Duobelės suaugusiųjų švietimo ir verslo paramos centras (Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Latvija).

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais:

Projekto vadovė Agnė Karklinienė (pvkcprojektai@pvkc.lt, +370 618 14252)

Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.europa.eu; #LATLIT

LEIDINYS “MOTYVATED TO CREATE” (ENG)>>

LEIDINYS “MOTYVUOTAS KURTI” (LT)>>

Pranešimai

Apie baigiamąją projekto konferenciją>>

Apie edukacinę patirties mainų išvyką į Žemaitiją>>

Kvietimas dalyvauti edukacinėje patirties mainų išvykoje>>

Kvietimas į mokymus tikslinėms grupėms>>

Apie projekto leidinio e-versiją lietuvių kalba>>

Kvietimas į antruosius mentorių mokymus>>

Apie projekto leidinio e-versiją anglų kalba >>

Kvietimas į pirmuosius mentorių mokymus >>

Apie projekto ekspertus – lektorius >>

Apie tai, kas nuveikta per pirmąjį pusmetį >>

Apie projekto veiklas VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras” Facebook profilyje:


„Asmenų su negalia socialinė įtrauktis į darbo rinką (New Skills)“

2018 m. kovo 1 d. – 2020 m. vasario 29 d. įgyvendinamas projektas „Asmenų su negalia socialinė įtrauktis į darbo rinką (New Skills)“, Nr. LLI-404 (Finansuojamas pagal 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą.

Projektas sprendžia asmenų su negalia integracijos problemą bei suteikia galimybes mokytis naujų veiklų, gerina gyvenimo kokybę.  Projektas skirtas 44 tūkstančiams   asmenų (nuo 16 metų amžiaus) su fizinėmis, kognityvinėmis, jutiminėmis ar emocinėmis negaliomis, gyvenantiems pasienio regione – Žemgalėje bei Panevėžio ir Utenos apskrityse.  Projektas plėtoja specialiai paruoštą mokymo sistemą, kurią mentoriai gali taikyti vesdami kūrybinius užsiėmimus asmenims turintiems negalia. Mentorius – savo srities profesionalas, kuris dirba ir apmoko asmenis su negalia savo profesijos amato bei padeda integruotis į darbo rinką, skatina kūrybiškumą.

Projekto metu sukurta, išbandyta ir pristatyta metodika, skirta darbui su asmenimis su negalia. Pagal sukurtą metodiką buvo apmokoma dirbti per 40 mentorių, kurie projekto metu vedė kūrybinius užsiėmimus bei mentorystės sesijas daugiau nei 80-čiai negalią turinčių asmenų iš Latvijos ir Lietuvos.  Projektas įgyvendintas per dvejus metus 3 partnerių, atstovaujančių sferas tiesiogiai susietas su darbo rinkomis ir asmenų su negalia gyvenimo kokybės gerinimu, regionuose – menų inkubatorius Anykščiuose, verslo konsultacinis centras Panevėžyje ir Jelgavos savivaldybė.

Projekto biudžetas: 247 330.00 EUR , ERDF 210 230.50 EUR

Projekto partneriai

 • VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras” (Lietuva);
 • VšĮ “Anykščių menų inkubatorius  – menų studija” – vedantys partneris (Lietuva);
 • Jelgavos miesto savivaldybė (Latvija).

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais:

Projekto vadovė Agnė Karklinienė (pvkcprojektai@pvkc.lt, +370 618 14252)

Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.europa.eu; #LATLIT

Projekto metu sukurta ir išbandyta metodika – darbo su žmonėmis su negalia vadovas “PADARYKIME TAI KARTU”.

Darbo vadovą el. formatu atsisiųsti galite čia: PADARYKIME TAI KARTU

Darbo vadovas el .formatu anglų kalba: LET’S DO IT TOGETHER


“Užimtumas ir verslumas be sienų (BEE)”

2017 m. balandžio 1 d. – 2019 m. kovo 31 d. įgyvendinamas projektas “Užimtumas ir verslumas be sienų (Employment and Entrepreneurship without Borders (BEE))”, Nr. LLI-138 (Finansuojamas pagal Interreg V-A Latvija-Lietuva programą 2014-2020).

Projektas skirtas vietos amatininkų, užsiimančių tekstilės, stiklo, medžio, keramikos ir popieriaus dirbinių gamybos amatais, verslumo skatinimui Latvijos – Lietuvos pasienio regione. Projekte dalyvauja Dobelės savivaldybė ir Žiemgalos regionas Latvijoje bei Anykščių rajono savivaldybė ir Panevėžio apskritis Lietuvoje. Projektu siekiama įveikti du didžiausius iššūkius, su kuriais dažniausiai susiduria amatininkai:

 • konkurencingo produkto plėtojimas ir
 • naujų rinkų produkcijai paieška.

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti galimybes vietos amatininkams susikurti darbo vietą, plečiant ir tobulinant verslo aplinką Lietuvos ir Latvijos pasienio regione bei remiant ir skatinant amatininkus kurti naujas verslo idėjas, įgyvendinti kūrybines iniciatyvas versle. Projektu metu bus išvystytas verslo paramos modelis, organizuojant specialiai amatininkams pritaikytus teorinius mokymus bei praktinius užsiėmimus. Tikimasi, kad projekto metu organizuojamos veiklos skatins potencialių verslininkų – amatininkų kūrybiškumą, naujų produktų sukūrimą ar jau sukurtų gaminių pagerinimą naudojantis „Galvoju – d a r a u “ m e t o d u .
Numatoma, kad 50 iš 80 projekto veiklose dalyvausiančių amatininkų išvystys naujas verslo idėjas ir produktus bei sukurs bendrus verslus vykdančius veiklą Latvijoje ir Lietuvoje.

Projekto biudžetas – 336 648,66 Eur.

ERPF finansavimas sudaro – 286 151,36 Eur.

Projekto partneriai:

 • VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras” (Lietuva);
 • VšĮ “Anykščių menų inkubatorius – menų studija” (Lietuva);
 • Dobelės suaugusiųjų švietimo ir verslo paramos centras (Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Latvija).

Informacija apie projektą anglų kalba.

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais:

Projekto vadovė Akvilė Žiaunienė (akvile@pvkc.lt, +370 698 76696)

Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.europa.eu; #LATLIT


“Verslo paramos kūrimas ir prieinamumo gerinimas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje/ Parama verslui”

2017 m. balandžio 1 d. – 2019 m. kovo 31 d. įgyvendinamas projektas “Verslo paramos kūrimas ir prieinamumo gerinimas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje/ Parama verslui (Creating of business support system ant the availability in Zemgale, Kurzeme and Northen Lithuania/ Business support)”, Nr. LLI-131 (Finansuojamas pagal Interreg V-A Latvija-Lietuva programą 2014-2020).

Projektas sukuria partnerystę tarp Latvijos ir Lietuvos.

Projekto idėja – verslumo skatinimas, paslaugų verslui plėtros didinimas ir verslo paramos organizacijų bendradarbiavimo plėtra, didinant verslo gyvybingumą. Šiuo projektu bus siekiama įsteigi 2 verslo paramos centrus, tobulinti veikiančių verslo centrų materialinę bazę ir žmogiškuosius išteklius, stiprinti verslo paramos institucijų bendradarbiavimą Latvijoje ir Lietuvoje, įkurti mentorystės tinklą, skirtą verslo gyvybingumo ir vystymo plėtrai Latvijoje bei Lietuvoje. Bus teikiamos mokymo ir konsultacijų paslaugos verslininkams, siekiantiems pradėti verslą bei plėtoti eksportą.

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant įvairioms verslo paramos organizacijoms Latvijoje ir Lietuvoje siekiant įvairiapusio požiūrio į verslo skatinimo sprendimus ir paslaugas kaimyninėse šalyse. Problemos, su kuriomis susiduria Latvijos ir Lietuvos pasienio regionai pradiniame verslo plėtros etape, yra panašios. Tiek Latvijoje, tiek Lietuvoje yra verslo paramos centrai, kurie teikia konsultacijas ir skatina verslo bendradarbiavimą. Problema ta, kad šie centrai dažniausiai dirba kaip nepriklausomos institucijos savo vietovėse, jungiančios tik vietos verslininkus arba organizacijų narius. Bendradarbiavimo stoka yra ne dėl konkurencijos tarp šių organizacijų, bet dėl ​​skirtingų darbo su klientais metodų. Tai yra pagrindinė priežastis, kodėl vietos paramos centrai turėtų būti sujungti į vieną verslo paramos tinklą ir rasti bendrą požiūrį į darbą su jaunais verslininkais. Projekto tikslams pasiekti būtinas tarpvalstybinis bendradarbiavimas.

Projekto biudžetas – 729 604,12 Eur.

ERPF finansavimas sudaro – 620 163,47 Eur.

Projekto partneriai:

 • VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras” (Lietuva);
 • Žiemgalos planavimo regionas (Zemgales planosanas regions, Latvija);
 • Kuržemės planavimo regionas (Kurzemes planosanas regions, Latvija);
 • Latvijos kaimo konsultavimo ir mokymo centras (SIA Latvijas Lauku konsultaciju un izgltibas centrs (Latvija);
 • Aizkriauklės rajono savivaldybė (Aizkraukles novada pasvaldiba, Latvija);
 • Šiaulių verslo inkubatorius (Lietuva);
 • Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka (Lietuva).

Projekto rezultatai:

 • Sukurti 2 nauji verslo paramos centrai Aizkriauklėje ir Rokiškyje;
 • Atliktas tyrimas apie verslo paramos sistemos Latvijoje ir Lietuvoje sudarymo galimybes: nustatytos verslo paramos institucijos, jų veiklos ir paslaugos verslininkams, stipriosios ir silpnosios pusės; parengtos rekomendacijos apie tai, kurios jų teikiamos paslaugos yra efektyviausios ir nustatytos būtinos mokymo temos;
 • Sukurtas bendradarbiavimo per sieną mentorių tinklas, kuriame yra daugiau nei 200 mentorių (www.llkc.lv);
 • Įsigyta reikalinga įranga 6 verslo paramos įstaigoms;
 • Apmokyta 20 konsultantų įvairiomis temomis, susijusiomis su mentorystės sukūrimo paslaugomis;
 • Suorganizuota daugiau nei 50 renginių, įskaitant daugiadienius mokymus, seminarus, konferencijas, verslumo dienas ir diskusijas, kuriuose dalyvavo daugiau nei 3000 verslininkų, vietos valdžios atstovų, jaunų žmonių, mokslininkų, verslo paramos organizacijų ir t.t.;
 • Parengtos taisyklės ir sutarčių šablonai maisto, tekstilės, medienos, metalo apdirbimo ir mechanikos pramonės eksportui į 10 šalių;
 • Įsteigta bendra LV ir LT konsultacinė platforma paslaugų teikimui verslininkams www.business-support.lt;
 • Sukurta bendra e-mokymosi platforma norintiems pradėti verslą www.learnbusiness.eu;
 • Patobulintos 4 verslo paramos įstaigų internetinės svetainės;
 • Sukurtos laisvai prieinamos rinkodaros priemonės, leidžiančios verslininkams kurti brošiūras, plakatus, vaizdo įrašus ir kt., kuri gali palengvinti rinkoje teikiamų paslaugų skatinimą.

Savarankiško mokymosi platforma:

Verslo paramos platforma:

Nuorodos į projekto metu parengtus video:

Apie Žiemgalos planavimo regiono agentūrą lietuvių k., latvių k.

Apie Aizkriauklės verslo paramos centrą lietuvių k., latvių k.

Apie Rokiškio bibliotekos verslo ir NVO klasterį “Versli biblioteka” lietuvių k., latvių k.

Apie mentorių tinklą lietuvių k., latvių k.

Apie eksporto skatinimą lietuvių k., latvių k.

Nuoroda į Incoterms taisykles anglų k.

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais:

Projekto vadovė Vaida Nakrošienė (vaida@pvkc.lt, +370 618 14252)

Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.europa.eu; #LATLIT

pornotettone pornpapa