Pasibaigę nuo 2005 m.

2022 m. pasibaigę projektai:

 • 2021 m. rugpjūčio 20 d. – 2022 m. rugpjūčio 20 d. įgyvendintas projektas „Verslo dirbtuvės”, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0008 (Finansuojamas Europos socialinio fondo).

Projektas „Verslo dirbtuvės“ skirtas suburti ekonomiškai neaktyvius panevėžiečius, ketinančius pradėti savo verslą, siekiant padėti jiems orientuotis verslo aplinkoje. Projektas nukreiptas ne tik į verslumo kompetencijų tobulinimą, bet ir socialinių gebėjimų vystymą, tokių kaip sugebėjimas panaudoti turimus įgūdžius tam tikroje situacijoje, dirbti su kitais žmonėmis bei verslumo skatinimą per neformalius mokymus, užsiėmimus, sukuriant tinkamą aplinką ir būtinas sąlygas.

Pagrindinis projekto tikslas – gerinti darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų padėtį darbo rinkoje, sudarant palankias sąlygas verslo pradžiai, kuris atitinka Priemonės tikslą – įgyvendinant vietos plėtros strategijas – padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje.

Projekte iškeltas uždavinys:
1 Uždavinys: supažindinti darbingus, tačiau ekonomiškai neaktyvius Panevėžio miesto gyventojus su verslo aplinka, lavinant jų verslumo ir kūrybiškumo įgūdžius per neformalius verslumo mokymus.

Projekto metu įvykdytos šios veiklos:
1. Teorinių mokymų ir praktinių užsiėmimų – dirbtuvių tikslinei grupei suorganizavimas.

Projektą įgyvendino VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras”.

Projekto partneris viešinimo klausimais – VšĮ “Visapusiško lavinimo centras”.

Projekto biudžetas 17.679,73 Eur.

TEORINIŲ VERSLUMO MOKYMŲ GRAFIKAS:

1 mokymų grupė 2 mokymų grupė
2022 m. sausio 5, 6, 11, 12, 13

(10-14 val.)

2022 m. vasario 9, 10, 15, 17, 23

(10-14 val.)

Verslumo mokymai, tai 20 val. kursas, kurio metu projekto tikslinei grupei buvo suteikti verslo pagrindai, supažindinama su verslo kūrimo ir vystymo galimybėmis, perteikiama aktuali informacija. Mokymai vyko 2-3 kartus per savaitę – iš viso 5 dienas po 4 val. nedidelėse (10-15 asmenų) grupelėse. Mokymai vyko VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras” adresu Kranto g. 25, Panevėžys.

Mokymų temos:
o „Verslo steigimas“ apie verslo idėjos vystymą, įmonės formos pasirinkimą, galiojančius mokesčius.
o „Verslo planavimas“ skirtas verslo modelio rengimui – siekiant suprasti kiekvieno verslo dedamąsias dalis, kanalus ir procesus.
o „Finansai“ apie verslo finansavimo šaltinius, dabartines ir būsimas paramos verslui galimybes, formas ir būdus.
o „Reklama“ apie reklamos priemones, būdus ir galimybes savarankiškai susikurti rinkodarai reikalingus produktus.
o „Verslo IT“ apie interneto ir informacinių technologijų suteikiamas galimybes vystant verslą.

Teorinių mokymų kursą baigusius dalyvius kvietėme į antrąją projekto dalį – dviejų dienų trukmės pažintinius vizitus į Anykščių menų inkubatorių. Vizitų metu buvo susipažįstama su inkubatoriuje įsikūrusiomis įmonėmis, dalyvaujama praktiniame seminare apie verslo inkubavimą ir jo naudą jaunam verslui. Vyko kūrybiniai užsiėmimai su inkubatoriaus rezidentais bei praktinės dirbtuvės inovacijų tema, siekiant suteikti galimybes dalyviams susipažinti su technologijomis versle (pakuotės kūrimas rankomis, ir lazerio pagalba, popieriaus gamyba, fotografavimas). Pažintinių vizitų metu dalyviai galėjo pasijusti inkubatoriaus bendruomenės nariais, sėmėsi naujų žinių, praktinių įgūdžių. Visos šios veiklos suaktyvino dalyvių socializacijos procesą ir įkvėpė kūrybiškumo.

PRAKTINIŲ MOKYMŲ GRAFIKAS

1 mokymų grupė 2 mokymų grupė
2022 m. balandžio 26-27 d.(09-17 val.) 2022 m. gegužės 3-4 d.(09-17 val.)

Daugiau informacijos apie vykusias dirbtuves ir užfiksuotas akimirkas rasite čia>>

Projekte buvo kviečiami dalyvauti PANEVĖŽIO MIESTO GYVENTOJAI, kurie yra DARBINGO AMŽIAUS, NIEKUR NEDIRBA, NĖRA REGISTRUOTI UŽIMTUMO TARNYBOJE, taip pat TĖVAI (mamos ar tėčiai), ESANTYS VAIKO PRIEŽIŪROS ATOSTOGOSE.

 • 2020 m. birželio 1 d. – 2022 m. gegužės 31 d. įgyvendintas projektas „Amatas kaip vaistas nuo atskirties” (Med-Craft), Nr. LLI-532 (Finansuojamas pagal Interreg V-A Latvija-Lietuva programą 2014-2020).

Projekto tikslas – pasiūlyti nedirbančiam jaunimui, jauniems tėvams, vyresnio ir priešpensinio amžiaus piliečiams žinias ir savarankiško darbo galimybes amatų srityje, motyvuoti dalyvauti švietimo ir socialiniuose bei ekonominiuose procesuose, siekiant išnaudoti turimą potencialą ir pakeisti gyvenimą, taip pat tapti pavyzdžiu kitiems savo bendruomenės nariams.

Projektas buvo skirtas nedirbantiems asmenims, gyvenantiems nutolusiose kaimiškose bendruomenėse Utenos ir Panevėžio apskrityse Lietuvoje bei Duobelės apskrityje Latvijoje.

Projekto metu sukurta mokymo sistema pritaikyta atskirtį patiriančioms bendruomenėms ir apmokyta 40 vietinių amatininkų – mentorių, kurie vėliau apmokė 180 tikslinės grupės atstovų tam tikruose meistrystės sektoriuose – tekstilės, mezgimo, keramikos, medienos apdirbimo, popieriaus ir pakavimo. Projekte taip pat buvo organizuojamos teorinių mokymų ir praktinių kūrybinių dirbtuvių serijos nutolusių bendruomenių atstovams, bei teikiama ugdomojo vadovavimo ir mentorystės pagalba.

Projektą per dvejus metus įgyvendino 3 partneriai – menų inkubatorius Anykščiuose ir suaugusiųjų mokymo centrai Panevėžyje ir Duobelėje – apjungdami ir keisdamiesi savo specifine patirtimi įtraukiant įvairias tikslines grupes į darbo rinką.

Projekto biudžetas -217 126,00 EUR, ERDF finansavimas – 184557,10 EUR

Projekto partneriai

 • VšĮ Anykščių menų inkubatorius  – menų studija – vedantys partneris (Lietuva);
 • VšĮ Panevėžio verslo konsultacinis centras (Lietuva);
 • Dobelės suaugusiųjų švietimo ir verslo paramos centras (Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Latvija).

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais:

Projekto vadovė Agnė Karklinienė (pvkcprojektai@pvkc.lt, +370 618 14252)

Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.europa.eu; #LATLIT

Daugiau informacijos apie projektą>>

2021 m. pasibaigę projektai:

 • 2019 m. vasario 1 d. – 2021 m. sausio 31 d. įgyvendintas projektas “Žalioji žemdirbystė abipus sienų”, Nr. ENI-LLB-1-117  (Finansuojamas iš Europos Sąjungos) .

Projektas „Žalioji žemdirbystė abipus sienų“ buvo įgyvendinamas ketinant kovoti su skurdu ir nedarbu kaip pagrindinėmis problemomis, trukdančiomis Latvijos, Lietuvos bei Baltarusijos pasienio regiono socialinei ir ekonominei plėtrai. Jame buvo sprendžiamas užimtumo galimybių kūrimas, gerinant verslumo gebėjimus ir bendradarbiaujama vykdant veiksmus, remiančius ekologiško, vadinamojo žaliojo žemės ūkio plėtrą ir naujoves. Šis projektas vystė tokias verslo paramos priemones, kaip individualiai pritaikyta teorinė mokymo programa, bendra IT produktų skatinimo platforma, konsultacinis centras „Žaliajam žemės ūkiui“ Minsko rajone ir infrastruktūros pagrindas, skirtas plėtoti verslo paramos priemones. Per kelis mokymų ciklus ir tarptautines prekybos muges buvo didinamos užimtumo ir verslumo galimybes ekologiniame ūkyje. Tikslinės grupės – esami ir potencialūs vietos ūkininkai arba maisto pramonės atstovai, įskaitant jaunimą, jaunas moteris ir priešpensinio amžiaus žmones. Į veiklas buvo įtraukta per 200 asmenų.

Projekto partnerystę sudarė pagrindinis partneris Dobelės suaugusiųjų ir verslo paramos centras (Latvija), Lietuvos partneris VšĮ „Panevėžio verslo konsultacinis centras“ ir Baltarusijos partneris Vietinis tvaraus vystymosi fondas „Inovacijos regionams“. Projekto trukmė – 24 mėnesiai.

Projektas įgyvendintas pagal 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą, finansuojamą iš Europos kaimynystės priemonės (EKP), sukurtos Europos kaimynystės politikai remti.

Projekto biudžetas – 331 625,68 Eur.

ES finansavimas sudarė – 298 463,11 Eur.

Šį projektą finansavo Europos Sąjunga.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą (toliau – Programa) finansuojamą iš Europos kaimynystės priemonės (EKP), sukurtos Europos kaimynystės politikai remti.

Informacija apie programą: http://eni-cbc.eu/llb/en

Daugiau informacijos apie projektą ir rezultatus: https://pvkc.lt/projektai/eni-llb-projektai/

2020 m. pasibaigę projektai:

 • 2018 m. kovo 1 d. – 2020 m. vasario 29 d. įgyvendintas projektas „Asmenų su negalia socialinė įtrauktis į darbo rinką“ (New Skills), Nr. LLI-404 (Finansuojamas pagal Interreg V-A Latvija-Lietuva programą 2014-2020).

Projektas sprendė asmenų su negalia integracijos problemą, suteikė galimybes mokytis naujų veiklų.  Projektas skirtas 44 tūkstančiams asmenų (nuo 16 metų amžiaus) su fizinėmis, kognityvinėmis, jutiminėmis ar emocinėmis negaliomis, gyvenantiems pasienio regione – Žemgalėje bei Panevėžio ir Utenos apskrityse.  Projektas plėtojo specialiai paruoštą mokymo sistemą, kurią mentoriai gali taikyti vesdami kūrybinius užsiėmimus asmenims turintiems negalia. Mentorius – savo srities profesionalas, kuris dirba ir apmoko asmenis su negalia savo profesijos amato bei padeda integruotis į darbo rinką, skatina kūrybiškumą.

Projekto metu sukurta, išbandyta ir pristyta metodika, skirta darbui su asmenimis su negalia. Pagal sukurtą metodiką per  40 mentorių buvo apmokyti dirbti su asmeminis su negalia. Mentoriai projekto metu vedė kūrybinius užsiėmimus per 80-čiai asmenų su negalia iš Latvijos ir Lietuvos.  Projektas įgyvendintas per dvejus metus 3 partnerių, atstovaujančių sferas tiesiogiai susietas su darbo rinkomis ir asmenų su negalia gyvenimo kokybės gerinimu regionuose – menų inkubatorius Anykščiuose, verslo mokymų centras Panevėžyje ir Jelgavos savivaldybė.

Projekto biudžetas: 247 330.00 EUR , ERDF 210 230.50 EUR

Projekto partneriai

   • VšĮ Panevėžio verslo konsultacinis centras (Lietuva);
   • VšĮ Anykščių menų inkubatorius  – menų studija – vedantys partneris (Lietuva);
   • Jelgavos miesto savivaldybė (Latvija).

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais:

Projekto vadovė Agnė Karklinienė (pvkcprojektai@pvkc.lt, +370 618 14252)

Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.europa.eu; #LATLIT

Daugiau informacijos apie projektą>>

 • 2019 m. balandžio 12 d. – 2020 m. balandžio 12 d. įgyvendinamas projektas “Kūrybingų ir darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų verslumo skatinimas”, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-06-0009 (Finansuojamas Europos socialinio fondo).

Projektas „Kūrybingų bei darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų verslumo skatinimas“ (#HOBISVERSLUI) skirtas gerinti darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų padėtį darbo rinkoje, sudarant palankias sąlygas verslo pradžiai.

Projekto pareiškėjas VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras”, matydamas potencialą, į projekto veiklas siekia įtraukti išskirtinę grupę – niekur nedirbančias namų šeimininkes ar šeimininkus, mamas ar tėčius auginančius mažus vaikus arba negrįžusius dirbti po vaikų priežiūros atostogų.

Suplanuotos veiklos orientuotos ne tik į verslumo kompetencijų tobulinimą, bet ir socialinių gebėjimų vystymą, tokių kaip sugebėjimas panaudoti turimus įgūdžius tam tikroje situacijoje, dirbti su kitais žmonėmis bei verslumo skatinimą per mokymus ir seminarus, sukuriant tinkamą aplinką ir būtinas sąlygas. Projekte planuojama suorganizuoti neformalius verslumo mokymus ir darbinius seminarus, kurie išsiskirs savo metodika – per praktinius užsiėmimus, kūrybines užduotis, sėkmės pavyzdžius bus gaunamos būtinos kompetencijos reikalingos verslo pradžiai. Projektas bus užbaigiamas konsultavimo veikla – dalyviai turės galimybę pasinaudoti Panevėžio verslo konsultacinio centro konsultantų nemokamomis konsultacijomis, patarimais pildant realius dokumentus verslo pradžiai, suteikiant kvalifikuotą pagalbą.

Siekiama, kad paslaugomis pasinaudotų ne mažiau kaip 22 tikslinės grupės atstovai.

Projekto biudžetas 17553,36 Eur.

Projekto grupė Facebook tinkle #HOBISVERSLUI

Projekto rezultatai:

 • Projekto veiklose sudalyvavo 26 tikslinę grupę atitinkantys asmenys
 • Parengta neformalaus verslumo mokymo programa
 • Dviems grupėms suorganizuoti verslumo mokymai
 • Dviems grupėms suorganizuotos kūrybinės – praktinės dirbtuvės “Produkto tobulinimas”, “Produkto pateikimas”, “Socialiniai tinklai – pardavimui”
 • Pasinaudota 44 val. verslo konsultacijų
 • Atnaujinta PVKC materialinė bazė – dirbtuvėms įsigytas fotoaparatas su blykste

2019 m. pasibaigę projektai:

 • 2018 m. lapkričio 27 d. – 2019 m. lapkričio 27 d. įgyvendintas projektas “Darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų verslumo skatinimas” (#METASVERSLUI), Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-06-0008 (Finansuojamas Europos socialinio fondo).

Projektas „Darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų verslumo skatinimas“ skirtas gerinti darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų padėtį darbo rinkoje, sudarant palankias sąlygas verslo pradžiai. Projekto vykdytojas – VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras”.

Projekto veiklos orientuotos ne tik į verslumo kompetencijų tobulinimą, bet ir socialinių gebėjimų vystymą, tokių kaip sugebėjimas panaudoti turimus įgūdžius tam tikroje situacijoje, dirbti su kitais žmonėmis bei verslumo skatinimą per mokymus, sukuriant tinkamą aplinką ir būtinas sąlygas. Projekte planuojama suorganizuoti neformalius verslumo mokymus, kurie išsiskirs savo metodika – bus sukurtos kompiuterizuotos mokymosi vietos, didžioji dalis mokymų medžiagos ir užduočių bus pateikiamos elektroniniu formatu. Taip tikimasi ne tik paskatinti verslumą, informuoti apie galimybes, bet ir pastūmėti tikslinę grupę atnaujinti ar įgyti naujus kompiuterinius įgūdžius.

Baigus mokymus planuojama suorganizuoti susitikimus su Panevėžio miesto verslininkais, kurie pasidalintų savo gerąja patirtimi, motyvuotų dalyvius imtis savarankiškos veiklos. Projektas bus užbaigiamas konsultavimo veikla – dalyviai turės galimybę pasinaudoti Panevėžio verslo konsultacinio centro konsultantų nemokamomis konsultacijomis, patarimais pildant realius dokumentus verslo pradžiai, suteikiant kvalifikuotą pagalbą.

Projekto biudžetas 20000,00 Eur.

Projekto grupė Facebook tinkle #METASVERSLUI

Projekto rezultatai:

 • Projekto veiklose sudalyvavo 22 tikslinę grupę atitinkantys asmenys
 • Parengta neformalaus verslumo mokymo programa
 • Dviems grupėms suorganizuoti verslumo mokymai
 • Vizitų metu aplankytos 5 Panevėžio miesto įmonės
 • Pasinaudota 44 val. verslo konsultacijų
 • Atnaujinta PVKC mokymų klasė – įsigyta 12 nešiojamųjų kompiuterių.
 • 2017 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. rugpjūčio 31 d. įgyvendintas projektas “DECO2 – Key competences development using the opportunities of digital era”, Nr. 2017-1-LT01-KA202-035273 (Finansuojamas Europos komisijos).

DECO2_logo_Transp

Projektas DECO2 – tai pirmojo projekto “DECO – key competences for career designing in cooperation with labour market”, įgyvendinto 2014-2016 m., tęstinė dalis. Šį projektą ateinančius 24 mėnesius įgyvendins Panevėžio konsultacinis verslo centras su kitais partneriais iš 4 Europos Sąjungos šalių: iš Lietuvos, Ispanijos, Bulgarijos ir Turkijos. Projekto partnerystę sudaro 8 organizacijos apimančios 2 sektorius – profesinio mokymo institucijas bei organizacijas, turinčios patirties karjeros planavime, bendradarbiavime su darbo rinkos atstovais. Projektas skirtas keletui tikslinių grupių – profesinių mokyklų karjeros konsultantams, profesijos mokytojams, vadovams, organizacijoms, susijusioms su profesiniu mokymu ir darbo rinkos atstovams.

Intelektinis produktas, kuris bus sukurtas, įgyvendinant projektą – mokymo programos parengimas bendrųjų kompetencijų vystymui, kokybiško mokymo užtikrinimui, skirtos profesinio mokymo įstaigų karjeros koordinatoriams, mentoriams,  bendradarbiaujant su darbo rinkos atstovais.

Projektas DECO2 – tai pirmojo projekto “DECO – key competences for career designing in cooperation with labour market”, įgyvendinto 2014-2016 m., tęstinė dalis, kurio tikslas sukuriant naują mokymo programą ugdyti reikalingas kompetencijas ką tik profesiją įgijusio jaunuolio sėkmingam integravimui į darbo rinką. Šiuo projektu norima pabrėžti naujų technologijų svarbą kvalifikuotų darbuotojų integravime nuolat kintančioje darbo rinkoje.   Siekiant pagerinti šių paslaugų teikimo kokybę ir prieinamumą bus rengiama nauja mokymų programa, tinkama ne tik kompetencijų kėlimo seminarams, bet ir mokymuisi nuotoliniu būdu elektroninėje erdvėje. Taip pat sukurtoje bendroje internetinėje platformoje profesinių mokyklų karjeros konsultantai (mentoriai) galės rasti atsakymus į jiems rūpimus klausimus, reikiamą informaciją, bus pasiekiamos partnerių internetinės svetainės. Dauguma informacijos sklaidos bus atliekama per skaitmeninius kanalus (tinklus, tinklaraščius, socialinius tinklus ir t.t).  Projekto veiklomis siekiama išspręsti problemas, aktualias partnerių šalyse ir tuo pačiu visoje Europoje. Veiklos rezultatai palies šias profesinių mokyklų karjeros konsultantus, praktikos mokytojus, vadovus, darbdavius ir kitus suinteresuotus asmenis.

Projekto metu, įgyvendinamomis veiklomis, pritaikant naujausias technologijas, siekiama:

 • paskatinti profesinių mokyklų karjeros konsultantus profesiškai tobulėti;
 • suteikti profesinių mokyklų mokiniams galimybes ugdyti kompetencijas, reikalingas sėkmingam integravimuisi į darbo rinką;
 • plėtoti darbdaviams aktualias paslaugas bendradarbiaujant su profesinėmis mokyklomis ir organizacijomis ekspertėmis;
 • užtikrinti kvalifikuotų darbuotojų poreikį darbo rinkoje.

Projekto biudžetas 167 954,00 Eur

Projekto partneriai:

 • VšĮ „Panevėžio profesinio rengimo centras“ (projekto koordinatorius) (Lietuva)
 • Všį „Panevėžio verslo konsultacinis centras“ (Lietuva)
 • Metodo Estudios Consultores SLU (Ispanija)
 • Centro Integrado Publico de Formacion Profesional Misericordia (Ispanija)
 • Emin Kasapoglu Cok Programli Anadolu Lisesi (Turkija)
 • Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasi (Turkija)
 • Profesionalna gimnazia po podemna, stroitelna i transportna „G. S. Rakovski“ (Bulgarija).
 • National Management School (Bulgarija)

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga. Daugiau informacijos apie projektą

https://www.facebook.com/deco2erasmus/

https://deco-2.weebly.com/

 • 2017 m. balandžio 1 d. – 2019 m. kovo 31 d. įgyvendintas projektas “Užimtumas ir verslumas be sienų (BEE)”, Nr. LLI-138 (Finansuojamas pagal Interreg V-A Latvija-Lietuva programą 2014-2020).

Projektas skirtas vietos amatininkų, užsiimančių tekstilės, stiklo, medžio, keramikos ir popieriaus dirbinių gamybos amatais, verslumo skatinimui Latvijos – Lietuvos pasienio regione. Projekte dalyvauja Dobelės savivaldybė ir Žiemgalos regionas Latvijoje bei Anykščių rajono savivaldybė ir Panevėžio apskritis Lietuvoje. Projektu siekiama įveikti du didžiausius iššūkius, su kuriais dažniausiai susiduria amatininkai: konkurencingo produkto plėtojimas ir naujų rinkų produkcijai paieška.

Daugiau apie projektą: https://pvkc.lt/projektai/latlit-projektai/

 • 2017 m. balandžio 1 d. – 2019 m. kovo 31 d. įgyvendintas projektas “Verslo paramos kūrimas ir prieinamumo gerinimas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje/ Parama verslui”, Nr. LLI-131 (Finansuojamas pagal Interreg V-A Latvija-Lietuva programą 2014-2020).

Projekto idėja – verslumo skatinimas, paslaugų verslui plėtros didinimas ir verslo paramos organizacijų bendradarbiavimo plėtra, didinant verslo gyvybingumą. Šiuo projektu bus siekiama įsteigi 2 verslo paramos centrus, tobulinti veikiančių verslo centrų materialinę bazę ir žmogiškuosius išteklius, stiprinti verslo paramos institucijų bendradarbiavimą Latvijoje ir Lietuvoje, įkurti mentorystės tinklą, skirtą verslo gyvybingumo ir vystymo plėtrai Latvijoje bei Lietuvoje. Bus teikiamos mokymo ir konsultacijų paslaugos verslininkams, siekiantiems pradėti verslą bei plėtoti eksportą. Projektas bus įgyvendintas bendradarbiaujant įvairioms verslo organizacijoms Latvijoje ir Lietuvoje siekiant įvairiapusio požiūrio į verslo skatinimo sprendimus ir paslaugas kaimyninėse šalyse.

Daugiau apie projektą: https://pvkc.lt/projektai/latlit-projektai/

2018 m. pasibaigę projektai:

 • 2016 m. birželio mėn. – 2018 m. gegužės mėn. įgyvendintas projektas “SAFE (Seeking actively for employment)”, Nr. NPAD-2016/10090 (Finansuojamas pagal Šiaurės – Baltijos šalių bendradarbiavimo programą „Nordplus Adult“).

rodyklė

Projektas skirtas 50 + amžiaus žmonių konkurencingumo darbo rinkoje didinimui. Jo metu, bendradarbiaujant partneriams iš Lietuvos, Latvijos, Estijos Danijos ir Suomijos organizacijų bus keičiamasi sėkminga suaugusiųjų mokymo, padedančio ilgiau išlikti darbo rinkoje, patirtimi.

Projekto tikslai :

 • paskatinti 50 + metų žmones susikurti sau darbo vietą imantis smulkaus verslo;
 • pasidalinti ir pritaikyti sėkmingą Šiaurės – Baltijos Šalių suaugusiųjų mokymo patirtį 50+ amžiaus žmonių mokymuose;
 • skleisti ES aktyvaus senėjimo politikos idėjas, skatinančias aktyvų vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimą socialiniame gyvenime.

Projekto veiklos:

 • Tyrimas, padėsiantis atskleisti barjerus 50+ amžiaus žmonių verslo steigimui, įsidarbinimo ir verslo pradžios galimybes kiekvienoje projekto partnerio šalyje.
 • Projekto partnerių praktiniai seminarai, skirti pasidalinti sėkminga suaugusiųjų mokymo patirtimi.
 • Mokymo programos, paremtos tyrimo rezultatais ir sėkminga projekto partnerių suaugusiųjų mokymo patirtimi, sukūrimas.
 • Mokymų, skirtų 50 + amžiaus žmonių, pasitikėjimo savimi, verslumo ir IT žinių įgijimui, organizavimas, konsultacijų norintiems pradėti verslą, teikimas.
 • Sėkmingų 50+ amžiaus žmonių mokymosi, įsidarbinimo ir verslo sukūrimo istorijų viešinimas.

Projekto biudžetas – 51 775 Eur.

Projekto partneriai:

 • VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras“ (Lietuva);
 • Kuressaare Gümnaasium’s (Estija);
 • AOF-East (Danija);
 • Anmiro Oy (Suomija);
 • LatConsul Ltd. (Latvija).

Projekto internetinė svetainė: http://www.safe-project.net/

Projekto Facebook paskyra: https://www.facebook.com/seekingactivelyforemployment/

2016 m. pasibaigę projektai:

 • 2014 m. – 2016 m. įgyvendintas projektas “DECO – key competences for career designing in cooperation with labour market” (Finansavo Europos komisija”). Informacija apie projektą čia.

deco er

2015 m. pasibaigę projektai:

 • 2013 m. – 2015 m. įgyvendintas projektas “Galimybės verslui kurtis ir plėstis” viešųjų paslaugų verslui: konsultacijų teikimo paslaugų viešojo pirkimo sutartis (Finansavo VšĮ “Versli Lietuva”).

Versli-Lietuva

 • 2013 m. rugpjūčio 1 d. – 2015 m. rugsėjo 30 d. įgyvendintas projektas “Women fit 4 business” (Finansavo Švietimo mainų paramos fondas).EU

2014 m. pasibaigę projektai:

 • “Verslas – mano karjeros galimybė” (Finansavo Švietimo mainų paramos fondo administruojamų Euroguidance ir Europass projektų lėšomis)

ersmpf-logosmpf2smpf3

2013 m. pasibaigę projektai:

 • “Verslus jaunimas – dieninė verslumo stovykla Panevėžio rajono jaunimui” (EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto)

Paveikslėlis1Paveikslėlis3Paveikslėlis2Paveikslėlis4

2012 m. pasibaigę projektai:

 • “Panevėžio krašto neįgaliųjų integracijos į darbo rinką galimybių didinimas” (Finansavo Europos socialinis fondas)

logo2logo1

 • “Profesinio mokymo tobulinimas, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius/ VocEdu” (Finansavo 2007-2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą). Informacija apie projektą čia.
  logo voc edu

Projekto veiklas viešinantys straipsniai pateikiami čia:

Apie projektą

Straipsnis dėl atliekamo tyrimo 2013

Straipsnis spaudai Panevėžio mieste 2013 02

Diskusija 2013 05 29

PROFESINIO INFORMAVIMO RENGINIAI 2013 10

Seminarai How to foster trainee 2013 11

3 projekto susitikimas

Pažintinis vizitas 2014 06 02-03

Paskutinis vizitas Kuldigoje 2014 06 30-07 01

Straipsnis spaudai – 2014 07

 •  “Verslo ABC” (Finansavo LR Ūkio ministerija)

2011 m. pasibaigę projektai:

 • “Tradiciniai amatininkai Panevėžio rajone. Verslumo galimybių tyrimas” (Finansavo Panevėžio rajono vietos veiklos grupė)
 • “Nuo verslo pradžios iki eksporto plėtros” (Finansavo Viešoji įstaiga “Versli Lietuva”)

2010 m. pasibaigę projektai:

 • “Pradėk verslą Panevėžio mieste” (Finansavo LR Ūkio ministerija)
 • “Pradėk verslą Panevėžio mieste – 2” (Finansavo LR Ūkio ministerija)
 • “Verslumo skatinimas” (Finansavo Lietuvos centrinė kredito unija (Europos socialinis fondas))

2009 m. pasibaigę projektai:

 • “Viešosios paslaugos verslui” (Finansavo LR Ūkio ministerija)
 • “Atvykstamojo turizmo skatinimas” (Finansavo Panevėžio verslo konsultacinis centras)
 • “Socialinių darbuotojų mokymai” (Finansavo EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schema)

2008 m. pasibaigę projektai:

 • “Inovatyvių apskaitos ir valdymo metodų taikymas SVV įmonėse” (Finansavo Panevėžio miesto savivaldybė)
 • “Verslo inkubatorius be sienų” (Finansavo Panevėžio miesto savivaldybė)
 • “Viešųjų paslaugų verslui teikimas Panevėžio mieste ir rajone” (Finansavo LR Ūkio ministerija)
 • “Neįgaliųjų verslo įgūdžių lavinimas” (Finansavo LR Ūkio ministerija)
 • “Netradicinių žemės ūkio veiklų ir verslo vystymas Panevėžio rajone” (Finansavo Panevėžio rajono savivaldybė)
 • “EU WOMEN” (Finansavo Švietimo mainų paramos fondas)

2007 m. pasibaigę projektai:

 • “Verslo kompetencijos paslaugų teikimas Panevėžio mieste ir rajone” (Finansavo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija)
 • “Panevėžio SVV įmonių plėtra: problemos, įmonių poreikiai, plėtros galimybės” ( Finansavo Panevėžio m. savivaldybės SVV skatinimo fondas)
 • “Moterų verslumo skatinimas suaugusiųjų mokymuose” (Finansavo Švietimo mainų paramos fondas)
 • “Inkubatorius be sienų – 5”

2006 m. pasibaigę projektai:

 • “Moterų verslumo skatinimas suaugusiųjų mokymuose” (Finansavo Švietimo mainų paramos fondas)
 • “Inovatyvumo Panevėžio miesto SVV įmonėse skatinimas” (Finansavo Panevėžio m. savivaldybės SVV skatinimo fondas)
 • “Paslaugų pasiūlos ir paklausos tyrimas Panevėžio rajone” (Finansavo Panevėžio r. savivaldybės SVV rėmimo fondas)
 • “VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras” paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas” (Finansavo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija)
 • “Verslumo ir integracijos į darbo rinką skatinimas Panevėžio regione” (Finansavo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija)
 • “Inkubatorius be sienų – 5”

2005 m. pasibaigę projektai:

 • “Skaitmeninio raštingumo ugdymas kaimiškose vietovėse” (Finansavo ES Socrates programos koordinavimo paramos fondas)
 • “Paslaugų Panevėžio miesto svečiams poreikio ir kokybės tyrimas” (Finansavimas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija)
 • “Finansinės informacijos panaudojimas efektyviam įmonės valdymui” (Finansavo Panevėžio m. savivaldybės SVV skatinimo fondas)
 • “Verslumo Panevėžio rajone skatinimas plėtojant kaimo sodybų verslą” (Finansavo Panevėžio r. savivaldybės SVV rėmimo fondas)
 • “Inkubatorius be sienų – 4”
pornotettone pornpapa