LATLIT projektai

Šiuo metu PVKC įgyvendina šiuos projektus, finansuojamus pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą:

 

 

 

„Asmenų su negalia socialinė įtrauktis į darbo rinką (New Skills)“

2018 m. kovo 1 d. – 2020 m. vasario 29 d. įgyvendinamas projektas „Asmenų su negalia socialinė įtrauktis į darbo rinką (New Skills)“, Nr. LLI-404 (Finansuojamas pagal Interreg V-A Latvija-Lietuva programą 2014-2020).

Projektas spręs asmenų su negalia integracijos problemą bei suteiks galimybes mokytis naujų veiklų, gerins gyvenimo kokybę.  Projektas skirtas 44 tūkstančiams   asmenų (nuo 16 metų amžiaus) su fizinėmis, kognityvinėmis, jutiminėmis ar emocinėmis negaliomis, gyvenantiems pasienio regione – Žemgalėje bei Panevėžio ir Utenos apskrityse.  Projektas plėtos specialiai paruoštą mokymo sistemą, kurią mentoriai galės taikyti vesdami kūrybinius užsiėmimus asmenims turintiems negalia. Mentorius – savo srities profesionalas, kuris dirbs ir apmokys asmenis su negalia savo profesijos amato bei padės integruotis į darbo rinką, skatins kūrybiškumą.

Projekto metu bus sukurta, bandoma ir pristatoma metodika „Kūrybinių užsiėmimų vedimo sistema skirta darbui su negalia turinčiais asmenimis“. Pagal sukurtą metodiką bus apmokoma dirbti  40 mentorių, kurie projekto metu ves kūrybinius užsiėmimus 80-čiai negalia turinčių asmenų iš Latvijos ir Lietuvos.  Projektas bus įgyvendinamas per 2 metus 3 partnerių atstovaujančių sferas tiesiogiai susietas su darbo rinkomis ir asmenų su negalia gyvenimo kokybės gerinimu regionuose – menų inkubatorius Anykščiuose, verslo mokymų centras Panevėžyje ir Jelgavos savivaldybė.

Projekto biudžetas: 247 330.00 EUR , ERDF 210 230.50 EUR

Projekto partneriai

 • VšĮ Panevėžio verslo konsultacinis centras ( Lietuva );
 • VšĮ Anykščių menų inkubatorius  – menų studija – vedantys partneris ( Lietuva );
 • Jelgavos miesto savivaldybė ( Latvija ).

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais:

Projekto vadovė Agnė Karklinienė (pvkcprojektai@pvkc.lt, +370 618 14252)

Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.europa.eu; #LATLIT

Projektui bus sukurta speciali mokymo sistema, skirta įgyti naujų profesinių įgūdžių vadovaujant mentoriui – specialistui konkrečiame domene, kuris bus pasirengęs dirbti su neįgaliuoju ir mokyti jo profesiją ir taip pasirengti integracijai į darbo rinka.

 


 

“Užimtumas ir verslumas be sienų (BEE)”

2017 m. balandžio 1 d. – 2019 m. kovo 31 d. įgyvendinamas projektas “Užimtumas ir verslumas be sienų (Employment and Entrepreneurship without Borders (BEE)”, Nr. LLI-138 (Finansuojamas pagal Interreg V-A Latvija-Lietuva programą 2014-2020).

Projektas skirtas vietos amatininkų, užsiimančių tekstilės, stiklo, medžio, keramikos ir popieriaus dirbinių gamybos amatais, verslumo skatinimui Latvijos – Lietuvos pasienio regione. Projekte dalyvauja Dobelės savivaldybė ir Žiemgalos regionas Latvijoje bei Anykščių rajono savivaldybė ir Panevėžio apskritis Lietuvoje. Projektu siekiama įveikti du didžiausius iššūkius, su kuriais dažniausiai susiduria amatininkai:

 • konkurencingo produkto plėtojimas ir
 • naujų rinkų produkcijai paieška.

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti galimybes vietos amatininkams susikurti darbo vietą, plečiant ir tobulinant verslo aplinką Lietuvos ir Latvijos pasienio regione bei remiant ir skatinant amatininkus kurti naujas verslo idėjas, įgyvendinti kūrybines iniciatyvas versle. Projektu metu bus išvystytas verslo paramos modelis, organizuojant specialiai amatininkams pritaikytus teorinius mokymus bei praktinius užsiėmimus. Tikimasi, kad projekto metu organizuojamos veiklos skatins potencialių verslininkų – amatininkų kūrybiškumą, naujų produktų sukūrimą ar jau sukurtų gaminių pagerinimą naudojantis „Galvoju – d a r a u “ m e t o d u .
Numatoma, kad 50 iš 80 projekto veiklose dalyvausiančių amatininkų išvystys naujas verslo idėjas ir produktus bei sukurs bendrus verslus vykdančius veiklą Latvijoje ir Lietuvoje.

Projekto biudžetas – 336 648,66 Eur.

ERPF finansavimas sudaro – 286 151,36 Eur.

Projekto partneriai:

 • VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras” (Lietuva);
 • VšĮ “Anykščių menų inkubatorius – menų studija” (Lietuva);
 • Dobelės suaugusiųjų švietimo ir verslo paramos centras (Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Latvija).

Informacija apie projektą anglų kalba.

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais:

Projekto vadovė Akvilė Žiaunienė (akvile@pvkc.lt, +370 698 76696)

Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.europa.eu; #LATLIT

 


 

“Verslo paramos kūrimas ir prieinamumo gerinimas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje/ Parama verslui”

2017 m. balandžio 1 d. – 2019 m. kovo 31 d. įgyvendinamas projektas “Verslo paramos kūrimas ir prieinamumo gerinimas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje/ Parama verslui (Creating of business support system ant the availability in Zemgale, Kurzeme and Northen Lithuania/ Business support)”, Nr. LLI-131 (Finansuojamas pagal Interreg V-A Latvija-Lietuva programą 2014-2020).

Projektas sukuria partnerystę tarp Latvijos ir Lietuvos.

Projekto idėja – verslumo skatinimas, paslaugų verslui plėtros didinimas ir verslo paramos organizacijų bendradarbiavimo plėtra, didinant verslo gyvybingumą. Šiuo projektu bus siekiama įsteigi 2 verslo paramos centrus, tobulinti veikiančių verslo centrų materialinę bazę ir žmogiškuosius išteklius, stiprinti verslo paramos institucijų bendradarbiavimą Latvijoje ir Lietuvoje, įkurti mentorystės tinklą, skirtą verslo gyvybingumo ir vystymo plėtrai Latvijoje bei Lietuvoje. Bus teikiamos mokymo ir konsultacijų paslaugos verslininkams, siekiantiems pradėti verslą bei plėtoti eksportą.

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant įvairioms verslo paramos organizacijoms Latvijoje ir Lietuvoje siekiant įvairiapusio požiūrio į verslo skatinimo sprendimus ir paslaugas kaimyninėse šalyse. Problemos, su kuriomis susiduria Latvijos ir Lietuvos pasienio regionai pradiniame verslo plėtros etape, yra panašios. Tiek Latvijoje, tiek Lietuvoje yra verslo paramos centrai, kurie teikia konsultacijas ir skatina verslo bendradarbiavimą. Problema ta, kad šie centrai dažniausiai dirba kaip nepriklausomos institucijos savo vietovėse, jungiančios tik vietos verslininkus arba organizacijų narius. Bendradarbiavimo stoka yra ne dėl konkurencijos tarp šių organizacijų, bet dėl ​​skirtingų darbo su klientais metodų. Tai yra pagrindinė priežastis, kodėl vietos paramos centrai turėtų būti sujungti į vieną verslo paramos tinklą ir rasti bendrą požiūrį į darbą su jaunais verslininkais. Projekto tikslams pasiekti būtinas tarpvalstybinis bendradarbiavimas.

Projekto biudžetas – 729 604,12 Eur.

ERPF finansavimas sudaro – 620 163,47 Eur.

Projekto partneriai:

 • VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras” (Lietuva);
 • Žiemgalos planavimo regionas (Zemgales planosanas regions, Latvija);
 • Kuržemės planavimo regionas (Kurzemes planosanas regions, Latvija);
 • Latvijos kaimo konsultavimo ir mokymo centras (SIA Latvijas Lauku konsultaciju un izgltibas centrs (Latvija);
 • Aizkriauklės rajono savivaldybė (Aizkraukles novada pasvaldiba, Latvija);
 • Šiaulių verslo inkubatorius (Lietuva);
 • Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka (Lietuva).

Projekto rezultatai:

 • Sukurti 2 nauji verslo paramos centrai Aizkriauklėje ir Rokiškyje;
 • Atliktas tyrimas apie verslo paramos sistemos Latvijoje ir Lietuvoje sudarymo galimybes: nustatytos verslo paramos institucijos, jų veiklos ir paslaugos verslininkams, stipriosios ir silpnosios pusės; parengtos rekomendacijos apie tai, kurios jų teikiamos paslaugos yra efektyviausios ir nustatytos būtinos mokymo temos;
 • Sukurtas bendradarbiavimo per sieną mentorių tinklas, kuriame yra daugiau nei 200 mentorių (www.llkc.lv);
 • Įsigyta reikalinga įranga 6 verslo paramos įstaigoms;
 • Apmokyta 20 konsultantų įvairiomis temomis, susijusiomis su mentorystės sukūrimo paslaugomis;
 • Suorganizuota daugiau nei 50 renginių, įskaitant daugiadienius mokymus, seminarus, konferencijas, verslumo dienas ir diskusijas, kuriuose dalyvavo daugiau nei 3000 verslininkų, vietos valdžios atstovų, jaunų žmonių, mokslininkų, verslo paramos organizacijų ir t.t.;
 • Parengtos taisyklės ir sutarčių šablonai maisto, tekstilės, medienos, metalo apdirbimo ir mechanikos pramonės eksportui į 10 šalių;
 • Įsteigta bendra LV ir LT konsultacinė platforma paslaugų teikimui verslininkams www.business-support.lt;
 • Sukurta bendra e-mokymosi platforma norintiems pradėti verslą www.learnbusiness.eu;
 • Patobulintos 4 verslo paramos įstaigų internetinės svetainės;
 • Sukurtos laisvai prieinamos rinkodaros priemonės, leidžiančios verslininkams kurti brošiūras, plakatus, vaizdo įrašus ir kt., kuri gali palengvinti rinkoje teikiamų paslaugų skatinimą.

Savarankiško mokymosi platforma:

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslo paramos platforma:

 

 

 

 

 

 

 

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais:

Projekto vadovė Vaida Nakrošienė (vaida@pvkc.lt, +370 618 14252)

Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.europa.eu; #LATLIT

pornotettone pornpapa